Regulamin Świadczenia Usług serwisu GregCom

DEFINICJE
· USŁUGA SERWISOWA – konserwacja, diagnostyka, naprawa, naprawa gwarancyjna, wycena lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.
· SERWIS – firma GregCom z siedzibą w Świerklanach, Jankowicka 20.
· KLIENT – osoba lub firma zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzecie, występujące w jej imieniu).
· POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA – dokument świadczący o przyjęciu sprzętu do SERWISU (wydawany tylko w przypadku osobistego dostarczenia sprzętu), stanowiący wyłączną podstawę do jego wydania KLIENTOWI (bądź osobie pisemnie przez niego upoważnionej) po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ.
· KARTA GWARANCYJNA – dokument wystawiany standardowo przez SERWIS po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ, zawierający dane KLIENTA i wyłącznie do niego przypisany, stanowiący wyłączną podstawę do świadczenia przez SERWIS na rzecz KLIENTA napraw gwarancyjnych sprzętu, którego ten dokument dotyczy.
· KURIER – dowolna firma spedycyjna świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
· POŚWIADCZENIE ODBIORU – pisemne potwierdzenie przez KLIENTA odbioru sprzętu z SERWISU w przypadku, gdy KLIENT z jakichkolwiek powodów nie posiada POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE·
 Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest zgłoszenie przez KLIENTA zlecenia serwisowego w formie elektronicznej za pośrednictwem FORMULARZA (w przypadku wysyłki KURIEREM lub osobistego dostarczenia sprzętu), bądź w formie ustnej (tylko w przypadku osobistego dostarczenia sprzętu).
· Zgłoszenie, wysłane przez KLIENTA za pomocą FORMULARZA, jest usuwane po 14 dniach od momentu jego wysłania, jeśli sprzęt nie został dostarczony do SERWISU w tym terminie.
· Standardowy czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) wynosi od 3 do 14 dni kalendarzowych. Czas ten może zostać dowolnie skrócony przez SERWIS. Jednakże w uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych itp.) czas ten może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych. W przypadku przekroczenia przez SERWIS terminu 60 dni, KLIENT ma prawo odstąpić od umowy serwisowej bez żadnych konsekwencji.
· Faktura VAT na wykonaną USŁUGĘ SERWISOWĄ wystawiana jest wyłącznie na żądanie KLIENTA, w ciągu maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od daty wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (zakończenia zlecenia).
· SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA, o ile KLIENT nie udzielił wyraźnej zgody na kompleksową diagnostykę sprzętu. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM. SERWIS wyłącza niniejszym swoją odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA.
· W przypadku zgłoszenia sprzętu do USŁUGI SERWISOWEJ, polegającej na ingerencji w zabezpieczenia sprzętu (ściągnięcie haseł dostępu, zerwanie plomb zabezpieczających itp), KLIENT jest zobowiązany do przedłożenia w SERWISIE dokumentów potwierdzających własność sprzętu oraz wylegitymowania się dowodem osobistym. W przypadku braku dokumentów potwierdzających własność sprzętu, SERWIS ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ.
· W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU
· Sprzęt można dostarczyć do SERWISU za pośrednictwem KURIERA lub osobiście.
· SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne. Zapis ten dotyczy wszystkich USŁUG SERWISOWYCH, świadczonych przez SERWIS.
· W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu (sprzet nie może przemieszczać się w opakowaniu).
· Przed dostarczeniem sprzętu należy wyjąć wszelkie urządzenia opcjonalne i elementy nie będące integralną częścią sprzętu (karty pamięci, pendrive’y, płyty CD/DVD, karty PCMCIA itp). SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
· SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu. W takim wypadku SERWIS całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu, a także nalicza KLIENTOWI koszty odesłania sprzętu w wysokości 25zł netto, jeśli sprzęt został wysłany do SERWISU za pośrednictwem KURIERA.
· W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA, będące jedyną podstawą do wydania sprzętu KLIENTOWI.
· POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA traci natychmiast swą ważność, jeśli KLIENT zażąda odesłania sprzętu KURIEREM, lub jeśli KLIENT odbierze sprzęt osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich) za POŚWIADCZENIEM ODBIORU.
· W przypadku, gdy KLIENT nie może odebrać sprzętu osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich), zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez SERWIS, nawet za okazaniem POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.
· SERWIS nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie transportu KURIEREM, jeśli protokół szkody nie został sporządzony z chwilą dostarczenia sprzętu przez KURIERA. KLIENT jest zobowiązany do otwarcia przesyłki w obecności KURIERA i sprawdzenia stanu sprzętu. Wszelkie roszczenia KLIENTA, który nie zgłosił KURIEROWI problemów ze sprzętem w momencie doręczenia, nie będą uwzględniane.
· W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA w okresie 60 dni od powiadomienia przez SERWIS o możliwości odbioru sprzętu, SERWIS dokona utylizacji sprzętu na koszt KLIENTA. O zbliżającym się terminie utylizacji sprzętu KLIENT zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres KLIENTA widniejący w systemie SERWISU, na minimum 14 dni przed ustaloną przez SERWIS datą utylizacji.

GWARANCJE I REKLAMACJE
· Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych i laptopów po zalaniu) udzielana jest gwarancja na okres od 3 do 12 miesięcy. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest KARTA GWARANCYJNA.
 SERWIS zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy (np. zastosowanie, w przypadku braku nowych, podzespołów używanych, które mogą nie spełniać norm jakości przyjętych przez SERWIS).
· Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp), nieuprawnionej ingerencji osób nie będących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp).
· SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.
· W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, o ile zapis w KARCIE GWARANCYJNEJ nie stanowi inaczej.· Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte instalacje lub konfiguracje oprogramowania ani konserwacje sprzętu, a także usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ.
· Mimo dołożenia wszelkich starań, SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za dane na cyfrowych nośnikach dołączonych do sprzętu ani ich utratę – w szczególności dane na dyskach twardych HDD, kartach pamięci, dyskach SSD, płytach CD/DVD itd).
· Oryginał KARTY GWARANCYJNEJ jest jedynym dokumentem, uprawniającym KLIENTA do wykonania przez SERWIS naprawy w ramach udzielonej gwarancji.
· KLIENT jest zobowiązany do należytego dbania o KARTĘ GWARANCYJNĄ. SERWIS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie KARTY GWARANCYJNEJ.
· W przypadku dostarczenia sprzętu do SERWISU osobiście lub za pośrednictwem KURIERA, KLIENT jest zobowiązany do dołączenia oryginału KARTY GWARANCYJNEJ do sprzętu. W przypadku braku oryginału KARTY GWARANCYJNEJ, SERWIS ma prawo odmówić wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, wstrzymać wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ do czasu dostarczenia KARTY GWARANCYJNEJ przez KLIENTA lub też ustalić z KLIENTEM indywidualne warunki realizacji USŁUGI SERWISOWEJ. Czas oczekiwania na dostarczenie oryginału KARTY GWARANCYJNEJ nie będzie zaliczony do okresu przedłużenia gwarancji.
· Należy mieć na uwadze, że nawet błahe z pozoru objawy usterki mogą być wynikiem rozległego uszkodzenia sprzętu, co może się przekładać na możliwość pogorszenia stanu sprzętu w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ, za co SERWIS nie bierze żadnej odpowiedzialności.
· Naprawy gwarancyjne są wykonywane poza kolejnością. Standardowy czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi od 1 do 7 dni kalendarzowych. Jednakże w uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych itp.) czas ten może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych. W przypadku przekroczenia przez SERWIS terminu 60 dni, KLIENT ma prawo odstąpić od umowy serwisowej. W takim wypadku SERWIS zwraca KLIENTOWI koszty naprawy (bez uwzględnienia kosztów przesyłki) przelewem na rachunek bankowy do 28 dni od momentu podania przez KLIENTA prawidłowych danych do przelewu. W przypadku, gdy do naprawy została wystawiona faktura VAT, zwrot kosztów możliwy jest wyłącznie na rachunek będący własnością podmiotu, na który faktura VAT została wystawiona.
· W przypadku 3 (trzech) nieudanych napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu lub trudności w pozyskaniu części zamiennych do naprawy gwarancyjnej, SERWIS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy serwisowej. W takim wypadku SERWIS zwraca KLIENTOWI koszty naprawy (bez uwzględnienia kosztów przesyłki) przelewem na rachunek bankowy do 28 dni od momentu podania przez KLIENTA prawidłowych danych do przelewu. W przypadku, gdy do naprawy została wystawiona faktura VAT, zwrot kosztów możliwy jest wyłącznie na rachunek będący własnością podmiotu, na który faktura VAT została wystawiona.
· Jeśli KLIENT nie posiada rachunku bankowego, zwrot kosztów dokonywany jest wyłącznie w postaci pieniężnego przekazu pocztowego, na adres KLIENTA znajdujący się w systemie SERWISU. W takim wypadku kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty nadania przekazu.
· W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od warunków udzielonej gwarancji bądź warunków niniejszego Regulaminu, KLIENTOWI nie przysługuje zwrot kosztów naprawy.